Kompletní ceník a podmínky

Půjčovna aut Praha, autopůjčovna Praha, car rent, levná autopůjčovna, Flexirentcar.cz

       Ceník

1-2 dny
3-7 dnů
8-14 dnů
15- a více
limit 300km/den + další pak 2kč za KM bez limitu bez limitu bez limutu – max však 5000Km za měsíc
Třída ECONOMY – (vratný depozit 5.000 Kč)
ŠKODA Fabia II 690 580 520 320
ŠKODA Roomster 750 630 550 390
VW – UP Eletctric 890 780 680 580
HYUNDAI I20, OPEL Corsa a další.. 790 680 590 440
ŠKODA Fabia III 850 730 640 530
Třída BUSINESS – (vratný depozit 10.000 Kč)
Renault Megane III / combi 890 790 690 550
Citroen Cactus FEEL – model 2019 1050 930 770 650
Peugeot 308 /  combi 950 850 740 610
Ford Mondeo / combi 1080 960 790 690
Hyundai Kona SUV / combi 1190 1040 880 750
VW Golf – model 2018/2019 – automat / sedan 1760 1260 980
Jaguar XF – automat / sedan 1890 1550 1320 990
Třída Bus – (vratný depozit 15.000Kč)
Opel Vivaro 1490 1290 980 870
Mercedes-Benz Vito 1580 1380 1090 970
Ford Transit Custom – prodloužená verze 1990 1880 1750 1580
Uvedené ceny vozu zahrnují: -Povinné ručení
-Havarijní pojištění **
-Asistence CŘ/EU
-Dalniční známka ČR
** Havarijní pojištění se sjednáva se spoluúčastí 10% za poškození vozidla nebo při havárii, min. však 10.000 Kč
*Auta se přistavují s plnou nádrží pokud není dohodnuto jinak a zákazník také vrací auto s plnou nádrží. Poplatek za nedotankovanou nádrž je stanoven na 500Kč za každou 1/4 vyčerpaného paliva u třídy Economy a Bussines a 750Kč za každou 1/4 vyčerpaného paliva u třídy Bus.
*Pokud je vozidlo znečištené od zákazníka, účtujeme poplatek 250Kč za znečistěný interieru a 250Kč za znečištený exteriéru. Pokud je vozidlo znečistěné silně účtuje se částka 2500Kč za celkové čístění vozu a pokud dojde k trvalému poškození interiéru, může být naúčtován poplatek až 10.000Kč !
Ostatní volitelná výbava
Navigace 70 Kč/den
Dětská autosedačka ( 0 – 3 let) 50 Kč/den
Dětský podsedák (od 4 let a do 150cm a 36kg) 40 Kč/den
Další řidič 100 Kč jednorázově
Cesta do zahraničí 100 Kč jednorázově
Přístavní na letiště Václava Havla – Praha 150 Kč jednorázově
Přístavení/odstavení mimo pracovní dobu která je od 8:00-21:00 450 Kč jednorázově
Pronájem řidiče na celý den: 9h – 990Kč
Transfér na letište Václava Havla Praha (kdekoliv z centra Prahy) -max 4 osoby auto/540Kč jednorázově -max 8 osob auto/750Kč jednorázově
Všechny ceny jsou uvedené v měně CZK včetně DPH (nejsme plátci DPH)

 

Autopůjčovna Praha www.Flexirentcar.cz

 

Podmínky

 

Obchodní podmínky nájemní smlouvy

  Předmět Smlouvy Společnost Flexirentcar, ič.01079883, se sídlem Stavěšice 175, 69638 (dále jen Pronajímatel) přenechává Nájemci, který je určen nájemní Smlouvou (dále jen Smlouva), dopravní prostředek (dále též Vozidlo) určený Smlouvou k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje uhradit za užívání tohoto Vozidla nájemné uvedené ve Smlouvě. Tyto obchodní podmínky nájemní Smlouvy (dále jen Podmínky) vydané Pronajímatelem ve smyslu §1751 zákona č. 89/2013 občanský zákoník, jsou nedílnou součástí Smlouvy uvedené na přední straně. Práva a povinnosti smluvních stran Běžné opravy, údržbu Vozidla, jakož i servisní prohlídky Vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad Pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídku Vozidla a strpět omezení v používání Vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce je oprávněn po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele zajistit drobné opravy na Vozidle v určené opravně a rozsahu. Pronajímatel může uhradit opravu pouze po předložení řádného platebního dokladu opatřeného veškerými náležitostmi a vystaveného na Pronajímatele, jehož údaje jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy. V případě nepojízdnosti Vozidla, si Pronajímatel vyhrazuje právo na zajištění dopravy, odtahu či opravy Vozidla. Nájemce je povinen užívat Vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, jinak obvyklým způsobem. Nájemce je dále povinen dodržovat pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem Vozidla podle počtu najetých kilometrů, udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin včetně tlaku v pneu (o všech těchto skutečnostech byl Nájemce řádně poučen před podpisem Smlouvy), po ujetí 2000km vždy nahlásit Pronajímateli tuto skutečnost, dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy ČR a EU a zabránit vzniku škody. V případě, že Nájemce nepřistaví pronajatý vůz k pravidelné servisní prohlídce, nebo přistaví vůz po překročení předepsaných limitů, zaplatí Nájemce smluvní pokutu ve výši 0,5% z pořizovací ceny vozu, v případě překročení limitu, je povinen zaplatit tuto smluvní pokutu za každých započatých 1000km nad tento limit. V případě poškození vozu v důsledku nepřistavení vozu k servisu, platí Nájemce společně se smluvní pokutou též opravu vozu v plné výši. Náklady spojené s opravou nese Pronajímatel, kromě případu, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání, nadměrného opotřebení anebo porušení podmínek nájemní Smlouvy, ať už Nájemcem nebo osobami, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup. V takových případech odpovídá Nájemce za způsobenou škodu a nese náklady na opravy v plném rozsahu. V případě Nájemcem zaviněné poruchy nebo nevyčkání na asistenční službu zavolanou Pronajímatelem, nese Nájemce odpovědnost za veškeré náklady na odstranění poruchy případně převoz vozu do provozovny Pronajímatele. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na Vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá Pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady. Jakákoli nemožnost užívání Vozidla po dobu trvání Smlouvy nezprošťuje Nájemce platit nájemné. Pronajímatel nebere žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé Nájemci v souvislosti s poruchou Vozidla (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.). Nájemce nesmí bez písemného souhlasu Pronajímatele přenechat užívání najatého dopravního prostředku jiným osobám než uvedeným ve Smlouvě. Nájemce se nesmí s předmětným Vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat Vozidlo za úplatu k transportu zboží či osob, používat Vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, provádět na Vozidle jakékoli změny a úpravy (není-li udělena Pronajímatelem písemná výjimka). Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Zejména nesmí Nájemce zanechat v zaparkovaném Vozidle klíče a dokumenty a vždy je povinen parkující Vozidlo řádně uzamknout. Ve voze je zakázáno ponechávat bez dozoru cenné věci, které by mohly zapříčinit vloupání do vozu za účelem jejich odcizení. Veškeré škody na voze vzniklé v přímé souvislosti s takovým jednáním hradí Nájemce. Porušení některých z těchto povinností je považováno za podstatné porušení nájemní Smlouvy. Nájemce nesmí řídit Vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové Vozidlo. Nájemce nesmí používat autorádio instalované ve Vozidle pro poslech rádiových stanic, Nájemce je oprávněn jej používat pouze pro poslech zvukového záznamu z jeho vlastního nosiče dat.V případě, že Nájemce bude používat pronajaté Vozidlo v zahraničí, je povinen svůj úmysl oznámit a požádat o příslušná povolení k užívání pronajatého Vozidla v zahraničí, zde musí dodržovat platné předpisy té země, v níž pronajaté Vozidlo užívá. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že pronajaté Vozidlo bude v zahraničí Nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen veškerá opatření nutná k uvolnění Vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody vzniklé Pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením Vozidla v cizině. Jízda Vozidlem do Albánie, Běloruska, Moldávie, Ukrajiny, Turecka, Ruska a části Srbska, není dovolena. Výčet takzvaných zakázaných zemí může být kdykoliv rozšířen a Nájemce je povinen se včas informovat na aktuální stav omezení. Porušení kteréhokoliv z výše uvedených povinností je podstatným porušením Smlouvy. Trvání nájmu, předání a vrácení Vozidla Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Smlouvu lze prodloužit pouze před uplynutím doby trvání nájmu, a to na základě písemné žádosti Nájemce učiněné formou dopisu či emailu. Nedojde-li Pronajímatelem k písemnému potvrzení žádosti Nájemce o prodloužení doby nájmu, Smlouva se neprodlužuje. Nedojde-li k prodloužení Smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozila Nájemcem později, než v době dohodnuté ve Smlouvě, považováno za podstatné porušení Smlouvy. Nájemce je rovněž v takovém případě povinen za období, přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, Pronajímateli uhradit mimo nájemného i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí Nájemce dnem, kdy měl dle Smlouvy vrátit Vozidlo Pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti ze spoluúčasti pro případ škodní události. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu a to na místě v době sjednané na základě Smlouvy. Veškeré poškození (závady, škrábance apod.) případně jiné připomínky vztahující se k Vozidlu, musí Nájemce uplatnit při převzetí Vozidla formou záznamu ve Smlouvě, respektive v předávacím protokolu k Vozidlu, je-li součástí Smlouvy. Za jakékoliv poškození Vozidla, které nebude uvedeno ve Smlouvě, resp. v předávacím protokolu, odpovídá Nájemce a Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá poškození Vozidla. Vozidla jsou nekuřácká, znečištění vozidel kouřem je zpoplatněno aktuálním sazebníkem Pronajímatele. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednané ve Smlouvě. Nájemce je povinen vrátit Vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu (viz pokyny ve voze a na webových stránkách), v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů a klíčů, musí převzít Pronajímatelem určený pracovník. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození Vozidla, je Nájemce povinen hradit sjednané nájemné až do doby, kdy bude Pronajímateli ztráta Vozidla, popřípadě jeho poškození, nahlášena nebo se Pronajímatel o těchto skutečnostech jinak dozví. Vozidlo musí vrátit se stejným stavem paliva , se kterým jej převzal nebo při vrácení doplatit rozdíl dle ceníku. Pokud Nájemce vrátí Vozidlo v znečištěném stavu, nebo v nedostatečně osvětleném místě, které znemožňuje řádnou kontrolu stavu Vozidla, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu a Pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození Vozidla, která budou zjištěna až po umytí Vozidla, resp. v místě s lepším osvětlením, tj. i ta, která nebudou uvedena v předávacím protokole při vrácení Vozidla Nájemcem, a to včetně nákladů na umytí Vozidla. Platba nájmu a další platby Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním Vozidla, včetně náhrady škody, řádně a včas. Na každou platbu Pronajímatel vystaví platební doklad. Při dlouhodobém pronájmu (více než 30 dní) je nájemné splatné předem vždy na následující kalendářní měsíc, případně jeho příslušnou část, se splatností uvedenou ve Smlouvě. Při jednostranném předčasném ukončení nájmu ze strany Nájemce bude Nájemci doúčtován rozdíl mezi sjednaným tarifem a tarifem, který by byl účtován při kratším pronájmu. Pronajímatel má dále právo nárokovat po Nájemci další náklady, které s dřívějším ukončením nájmu vzniknou. Záloha, kterou je povinen Nájemce povinen složit u Pronajímatele při podpisu Smlouvy, bude zúčtována po vrácení Vozidla. Složením zálohy není dotčena povinnost Nájemce hradit nájemné. Výši zálohy určí Pronajímatel, který je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy rozhodnout o jejím zvýšení. Pronajímatel je oprávněn vůči složené záloze započíst veškeré své pohledávky za Nájemcem vyplývající ze Smlouvy, jakož i z jiných smluv uzavřených mezi Nájemcem a Pronajímatelem. Nájemce je dále povinen uhradit Pronajímateli veškeré poplatky uvedené v Podmínkách nebo ceníku Pronajímatele. Nájemce výslovně souhlasí s účtováním nájemného, jakož i dalších poplatků souvisejících se Smlouvou, včetně náhrady škody na vrub kreditní /platební karty uvedené ve Smlouvě. Je-li Nájemce v prodlení s úhradou nájmu či poplatků spojených s nájmem, je povinen Pronajímateli zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná den následují po jejím vzniku. Nehrazení nájemného a dalších poplatků dle pokynů Pronajímatele je považováno za podstatné porušení Smlouvy. Nájemce a Pronajímatel se pro vyloučení pochybností dohodli , že doručením platebního dokladu se rozumí jeho převzetí Nájemcem, odeslání na emailovou adresu Nájemce anebo odeslání na adresu Nájemce podle toho, který den nastane dříve. Nehoda, poškození a odcizení Vozidla V případě dopravní nehody, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv) je Nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila. Zároveň je povinen neprodleně informovat Pronajímatele a řídit se dále jeho pokyny. V případě jakékoliv škodní události je Nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Nehodový protokol“, který obdrží s doklady k pronajatému Vozidlu. Nepojízdné Vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně oznámit Pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého Vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události, místo, kde se Vozidlo nachází a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k Vozidlu a škodní události, včetně vyplněného formuláře „Nehodový protokol“ byly neprodleně předány Pronajímateli. Nájemce je povinen policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti  poskytnout veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. V případě, že Nájemce nebude o vzniklé škodě neprodleně informovat Pronajímatele, hradí škodu v plném rozsahu. Pronajímatel nenese odpovědnost za náklady na lékařské ošetření, náklady na léčení, převoz, úhrady za úraz Nájemce a dalších osob v pronajatém Vozidle nutné k provedení v případě nehody. Odpovědnost za škodu a pojištění Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu vzniklou na Vozidle v době od předání Vozidla Nájemci do jeho převzetí Pronajímatelem. V případě vzniku pojistné události se bude Nájemce podílet na likvidaci následků škod spoluúčastí do výše 1O% ,minimálně však 10.000Kč kromě případů úmyslného poškození nebo poškození pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, zapůjčení Vozidla třetí osobě neuvedené ve Smlouvě, řízení bez řidičského oprávnění nebo v době odebrání řidičského průkazu, jízdy na červenou, nepovoleného užívání vozu, překročení povolené rychlosti, použití Vozidla k trestné činnosti nebo jiné činnosti, než ke které je určeno, způsobením škody na jiném Vozidle autopůjčovny, na Vozidle rodinného příslušníka, nenahlášení škody Pronajímateli, zanechání cenných věcí ve voze, nepředání vozu osobně.  V těchto případech je Nájemce povinen uhradit veškerou vzniklou škodu v plné výši. V případě nepojízdnosti Vozidla dále Nájemce uhradí převoz vozu do provozovny Pronajímatele, včetně naložení vozu, vyproštění z nepřístupného místa a další nutné náklady s tímto spojené. Pokuty vyměřené Nájemce za dopravní přestupky, kterých se dopustí s pronajatým Vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k Vozidlu, včetně nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži Nájemce. V případě poškození Vozidla v rámci dvou nebo více škodných událostí, se tato poškození posuzují z hlediska odpovědnosti Nájemce každá zvlášť. Výjimku tvoří odcizení části Vozidla, škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) způsobené nesprávnou obsluhou (př.: natankování špatného paliva, střešní zahrádka, řetězy, nadměrné opotřebení vozu apod.) výměna žárovek a skutečnost, kdy Nájemci dojdou phm. Omezení odpovědnosti se dále nevztahuje na škody způsobené vážných porušením pravidel silničního provozu (jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, zapůjčení Vozidla třetí osobě, řízní bez řidičského průkazu nebo v době odebrání ř.p., jízdy na červenou, nepovoleného užívání vozu, ponechání cenných věcí ve voze, použití Vozidla k trestné činnosti nebo jiné činnosti, než ke které je určeno, způsobením škody na jiném Vozidle autopůjčovny, na Vozidle rodinného příslušníka, nepředáním Vozidla osobně atd.). V případě, že Nájemce nebude o vzniklé škodě neprodleně informovat Pronajímatele nebo nevyplní pravdivě a úplně nehodový protokol, hradí škodu v plném rozsahu. Pronajímatel není povinen předkládat při nárokování škody nebo spoluúčasti účetnictví ani jeho část a prokazovat výši škody. Pokuty za dopravní přestupky způsobené Vozidlem v době trvání Smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení Vozidla, hradí vždy Nájemce. Uloží-li správní orgán Pronajímateli dle § 125f a následně zákona č. 361/2000 Sb. Pokutu za správní delikt pro porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích způsobené Vozidlem v době trvání Smlouvy a povinnost nahradit náklady správního řízení s tím souvisejícího, je Nájemce povinen uhradit smluvní pokutu a to ve výši pokuty a náhrady nákladů správního řízení uloženým správním orgánem. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku, maximálně však do 14 ti dnů od vzniku pokuty. Vrácení Vozidla Nájemce se zavazuje Pronajímateli, že Vozidlo vrátí v den a hodinu ukončení této Smlouvy a to v místě vrácení, které se sjednává při podpisu Smlouvy a Pronajímatel se zavazuje Nájemci Vozidlo převzít. Při nedodržení termínu vrácení Vozidla je dále Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby za každý započatý den po dohodnutém termínu vrácení plus pokuta až 10.000Kč. Nájemce předá  Pronajímateli spolu s Vozidle všechny doklady, které převzal. V případě poškození nebo ztráty dokladů od Vozidla, (OTP, doklad o zákonném pojištěné atd.) bude Nájemci účtována pokuta ve výši 2.000Kč. Ztráta klíče bude účtována dle reálných nákladů. Nájemce se zavazuje Vozidlo vrátit ve stavu, v jakém jej přebíral. Za znečištění Vozidla si Pronajímatel účtuje pokutu viz ceník. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva viz ceník. Za nepovolený výjezd do zahraničí bude účtován poplatek za výjezd do zahraničí plus pokuta 5.000Kč. Při přenechání užívání najatého dopravního prostředku jiné osobě bez písemného souhlasu Pronajímatele, zaplatí Nájemce smluvní pokutu ve výši 5.000Kč.¨ Ostatní Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli změnu sídla společnosti, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivňovat řádné plnění závazků z této Smlouvy vyplývajících. Nájemce souhlasí s tím, by údaje z této nájemní Smlouvy byly zpracovány a uchovány v databázi Pronajímatele. V případě uvedení neplatné adresy, popřípadě nenahlášení změny adresy, může Pronajímatel účtovat pokutu 5.000Kč. Užívá-li Nájemce Vozidlo v rozporu se sjednanými Podmínky anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí značná škoda, má Pronajímatel právo nájemní Smlouvu vypovědět a tato výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi Nájemci. Nájemce a Pronajímatel se pro vyloučení pochybností dohodli, že doručení platebního dokladu se rozumí jeho převzetí Nájemcem, odeslání na emailovou adresu Nájemce anebo odeslání na adresu Nájemce podle toho, který den nastane dříve. Za doručenou je považována i nepřevzatá zásilka. V případě nemožnosti doručení z důvodu na straně adresáta, výpověď nabývá účinností třetí pracovní den po odeslání. Nájemce je povinen v takovém případě předat vůz v provozovně Pronajímatele nebo na dohodnuté adrese. Pronajímatel je oprávněn vypovědět Smlouvu rovněž v případě, že Nájemce neplatí nájemné v dohodnutých částkách a termínech. V případě jakékoliv události jako je např. dopravní nehoda, porucha či jiná nouzová situace se Nájemce neprodleně obrátí na Pronajímatele na uvedených telefonních číslech. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré spory, které by vznikly z nájemní Smlouvy a v souvislosti s ní, budou dořešeny především dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody, mohou obě strany využít práva na soudní ochranu. Když pro soudní řízení strany této Smlouvy výslovně dohodly, že se Smlouva řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména pak zákonem č.89/2012Sb. Občanský zákoník (§1843 1k a §1843 11 občanského soudního řádu (1) podnikatel v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělí spotřebiteli v textové podobě alespoň k) údaj o smluvní doložce a rozhodném právu a o příslušnosti soudu v případě sporu ze Smlouvy l) údaj o jazyku nebo jazycích, ve kterých bude podnikatel se spotřebitelem jednat za trvání závazku a ve kterých poskytne spotřebiteli smluvní Podmínky a další údaje). Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně a místně příslušnými jsou soudy v ČR. Akceptací těchto podmínek je pak jako soud prvého stupně sjednán Městský soud v Praze. Smlouva je vyhotovena v českém případně anglickém jazyce a v případě vzájemných rozporů bude postupováno podle české verze. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.dubna 2019       Provozovatel: IČ 01079883, Milan Pecuch, sídlo Stavěšice 175, 69638