Informace – o nás

Nová autopůjčovna FlexiRentCar Praha nabízí krátkodobé i dlouhodobé půjčení automobilů za vždy výhodné ceny. Flexibilní jednání a osobní přístup ke každému zákazníkovi je pro nás prioritou. Hledáte-li nabídku zapůjčení automobilu pro Vaše cesty, ať už vedou kamkoliv, prosím kontaktujte nás a budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům. Automobil po dohodě vždy přistavíme zdarma na smluvené místo. Přejeme příjemné cestování s naší autopůjčovnou po Praze i zahraničí! Tým FlexiRentCar

Pokud si u nás budete zapůjčovat automobil poprvé, budeme potřebovat od Vás tyto dokumenty viz níže. Bez těchto uvedených dokumentů, si vyhrazujeme právo neposkytnou, stornovat nebo vypovědět smlouvu o pronájmu vozu a dalších našich služeb:

1) Doklad totožnosti (OP nebo pas)

2) Řidičkský průkaz

3) Platba kartou nebo doklad prokazující vaše trvalé bydliště, ne starší než 3 měsíce (například doklad o platbě záloh za energie, účet za telefon, složenka, případně výpis z žívnostenského rejstříku a další. Jediné co nás zajímá je vaše jméno na složence a adresa bydliště, další údaje z těchto dokladů nejsou podstatné) u zahraničních klientů vyžadujeme letenku nebo potrzení o ubytování v ČR. Veškeré zpracování osobní údajů se řídí dle platného zákona  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.

Veškeré tyto náležistosti lze vyřídít na místě, při předání automobilu !

Disponujeme také přenosným platebním terminálem, který lze použít jak pro platbu za nájem vozu, tak i pro platbu depozitu (kauce).

Depozit – při zapůjčení vozidla od Vás budeme také požadovat vratnou kauci, dle třídy vozidla:

Třída Economy 5.000 (Škoda Fabia, Škoda Roomster, Opel Corsa, Hyundai I20 a další)

Třída Bussines 10.000(Renault Megane, Opel Astra, Peugeot 308, Form Mondeoo, Peugeot508 a další)

Třída Bus 15.000 (Opel vivaro, Renault trafic, Mercedes Vivaro a další vozy ne starší jak 24 měsíců)

Jako jedna z mála autopůjčoven v Hlavním městě Praha nabízíme přistavení/odstavení vozu zcela ZDARMA!

(mimo letiště Václava Havla + 150 Kč za přistavení) Omezeni jsme pouze dojezdovou vzdáleností. To znamená, že v rámci Prahy vám přistavíme vůz zdarma na vaši zvolenou adresu, kterou jste zadali v objednávce, ale zároveň pouze tam, kam sahají linky tramvají nebo metra (nevztahuje se na linky autobusů) a nasledně max. 10 min chůze od těchto zastávek MHD. Pokud si nejste jisti, zda vaše adresa spadá do námi pokryté oblasti pro přistavení/vyzvednutí zdarma, neváhejte nás kontaktovat! Přistavujeme vozidla také na jakoukoli jinou adresu v rámci ČR. Cena za přistavení je účtována částkou 4Kč/km od hranice hl.m Praha. V případně nájmu vozidla pouze na jeden den je denní limit 300 Km/den, každý další najetý kilometr je účtovám sazbou 3Kč/km. V případě nájmu vozidla na více než jeden den je již nájezd bezlimitní (viz kompletní ceník). Přibližná mapa Prahy pro přistavení zdarma:

1.Předmět smlouvy Společnost Flexirentcar, IČ 01079883, se sídlem Stavěšice 175, 69638 (dále jen Pronajímatel) přenechává nájemci, který je určen nájemní smlouvou (dále jen Smlouva), dopravní prostředek (dále též Vozidlo) určený smlouvou k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit za užívání tohoto vozidla nájemné uvedené ve smlouvě. Tyto obchodní podmínky nájemní smlouvy (dále jen podmínky) vydané pronajímatelem ve smyslu §1751 zákona č. 89/2013 občanský zákoník, jsou nedílnou součástí smlouvy uvedené na přední straně.

2.Nájemné a další platby Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady škody řádně a včas. Na každou platbu pronajímatel vystaví platební doklad. Při dlouhodobém pronájmu (více než 30 dní) je nájemné splatné předem vždy na následující kalendářní měsíc, případně jeho příslušnou část, se splatností uvedenou ve smlouvě. Při jednostranném předčasném ukončení nájmu ze strany nájemce bude nájemci doúčtován rozdíl mezi sjednaným tarifem a tarifem, který by byl účtován při kratším pronájmu. Pronajímatel má dále právo nárokovat po nájemci další náklady, které s dřívějším ukončením nájmu vzniknou. Záloha, kterou je povinen nájemce povinen složit u pronajímatele při podpisu smlouvy, bude zúčtována po vrácení vozidla. Složením zálohy není dotčena povinnost nájemce hradit nájemné. Výši zálohy určí pronajímatel, který je oprávněn v průběhu trvání smlouvy rozhodnout o jejím zvýšení. Pronajímatel je oprávněn vůči složené záloze započíst veškeré své pohledávky za nájemcem vyplývající ze smlouvy, jakož i z jiných smluv uzavřených mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré poplatky uvedené v podmínkách nebo ceníku pronajímatele. Nájemce výslovně souhlasí s účtováním nájemného, jakož i dalších poplatků souvisejících se smlouvou, včetně náhrady škody na vrub kreditní /platební karty uvedené ve smlouvě. Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájmu či poplatků spojených s nájmem, je povinen pronajímateli zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná den následují po jejím vzniku. Nehrazení nájemného a dalších poplatků dle pokynů pronajímatele je považováno za podstatné porušení smlouvy. Nájemce a pronajímatel se pro vyloučení pochybností dohodli , že doručením platebního dokladu se rozumí jeho převzetí nájemcem, odeslání na emailovou adresu nájemce anebo odeslání na adresu nájemce podle toho, který den nastane dříve.

3.Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Smlouvu lze prodloužit pouze před uplynutím doby trvání nájmu, a to na základě písemné žádosti nájemce učiněné formou dopisu či emailu. Nedojde-li pronajímatelem k písemnému potvrzení žádosti nájemce o prodloužení doby nájmu, smlouva se neprodlužuje. Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozila nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, považováno za podstatné porušení smlouvy. Nájemce je rovněž v takovém případě povinen za období, přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli uhradit mimo nájemného i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl dle smlouvy vrátit vozidlo pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti ze spoluúčasti pro případ škodní události. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu a to na místě v době sjednané na základě smlouvy. Veškeré poškození (závady, škrábance apod.) případně jiné připomínky vztahující se k vozidlu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla formou záznamu ve smlouvě, respektive v předávacím protokolu k vozidlu, je-li součástí smlouvy. Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno ve smlouvě, resp. V předávacím protokolu, odpovídá nájemce a pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá poškození vozidla. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednané ve smlouvě. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu (viz pokyny ve voze a na webových stránkách), v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů a klíčů, musí převzít pronajímatelem určený pracovník. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození vozidla, je nájemce povinen hradit sjednané nájemné až do doby, kdy bude pronajímateli ztráta vozidla, popřípadě jeho poškození, nahlášena nebo se pronajímatel o těchto skutečnostech jinak dozví. Vozidlo musí vrátit se stejným stavem paliva , se kterým jej převzal nebo při vrácení doplatit rozdíl dle ceníku.

4.Práva a povinnosti smluvních stran Běžné opravy, údržbu vozidla, jakož i servisní prohlídky vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídku vozidla a strpět omezení v používání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce je oprávněn po předchozím písemném souhlasu pronajímatele zajistit drobné opravy na vozidle v určené opravně a rozsahu. Pronajímatel může uhradit opravu pouze po předložení řádného platebního dokladu opatřeného veškerými náležitostmi a vystaveného na pronajímatele, jehož údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy. V případě nepojízdnosti vozidla, si pronajímatel vyhrazuje právo na zajištění dopravy, odtahu či opravy vozidla. Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, jinak obvyklým způsobem. Nájemce je dále povinen dodržovat pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem vozidla podle počtu najetých kilometrů, udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin včetně tlaku v pneu (o všech těchto skutečnostech byl nájemce řádně poučen před podpisem smlouvy), po ujetí 2000km vždy nahlásit pronajímateli tuto skutečnost, dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy ČR a EU a zabránit vzniku škody. V případě, že nájemce nepřistaví pronajatý vůz k pravidelné servisní prohlídce, nebo přistaví vůz po překročení předepsaných limitů, zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 0,5% z pořizovací ceny vozu, v případě překročení limitu, je povinen zaplatit tuto smluvní pokutu za každých započatých 1000km nad tento limit. V případě poškození vozu v důsledku nepřistavení vozu k servisu, platí nájemce společně se smluvní pokutou též opravu vozu v plné výši. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě případu, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání, nadměrného opotřebení anebo porušení podmínek nájemní smlouvy, ať už nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup. V takových případech odpovídá nájemce za způsobenou škodu a nese náklady na opravy v plném rozsahu. V případě nájemcem zaviněné poruchy nebo nevyčkání na asistenční službu zavolanou pronajímatelem, nese nájemce odpovědnost za veškeré náklady na odstranění poruchy případně převoz vozu do provozovny pronajímatele. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady. Jakákoli nemožnost užívání vozidla po dobu trvání smlouvy nezprošťuje nájemce platit nájemné. Pronajímatel nebere žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé nájemci v souvislosti s poruchou vozidla (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.). Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání najatého dopravního prostředku jiným osobám než uvedeným ve smlouvě. Nájemce se nesmí s předmětným vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat vozidlo za úplatu k transportu zboží či osob (není-li udělena pronajímatelem písemná výjimka). Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a dokumenty a vždy je povinen parkující vozidlo řádně uzamknout. Ve voze je zakázáno ponechávat bez dozoru cenné věci, které by mohly zapříčinit vloupání do vozu za účelem jejich odcizení. Veškeré škody na voze vzniklé v přímé souvislosti s takovým jednáním hradí nájemce. Porušení některých z těchto povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy. Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové vozidlo. V případě, že nájemce bude používat pronajaté vozidlo v zahraničí, je povinen svůj úmysl oznámit a požádat o příslušná povolení k užívání pronajatého vozidla v zahraničí, zde musí dodržovat platné předpisy té země, v níž pronajaté vozidlo užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že pronajaté vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením vozidla v cizině. Jízda vozidlem do Albánie, Běloruska, Moldávie, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Turecka, Ruska a části Srbska, které nejsou pod nadvládou Srbska, není dovolena. Výčet takzvaných zakázaných zemí může být kdykoliv rozšířen a nájemce je povinen se včas informovat na aktuální stav omezení. Porušení kteréhokoliv z výše uvedených povinností je podstatným porušením smlouvy.

5.Odpovědnost za škodu a pojištění Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. V případě vzniku pojistné události se bude nájemce podílet na likvidaci následků škod spoluúčastí do výše 1O% ,minimálně však 10.000Kč kromě případů úmyslného poškození nebo poškození pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, zapůjčení vozidla třetí osobě neuvedené ve smlouvě, řízení bez řidičského oprávnění nebo v době odebrání řidičského průkazu, jízdy na červenou, nepovoleného užívání vozu, překročení povolené rychlosti, použití vozidla k trestné činnosti nebo jiné činnosti, než ke které je určeno, způsobením škody na jiném vozidle autopůjčovny, na vozidle rodinného příslušníka, nenahlášení škody pronajímateli, zanechání cenných věcí ve voze, nepředání vozu osobně.  V těchto případech je nájemce povinen uhradit veškerou vzniklou škodu v plné výši. V případě nepojízdnosti vozidla dále nájemce uhradí převoz vozu do provozovny pronajímatele, včetně naložení vozu, vyproštění z nepřístupného místa a další nutné náklady s tímto spojené. Pokuty vyměřené nájemce za dopravní přestupky, kterých se dopustí s pronajatým vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k vozidlu, včetně nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži nájemce. V případě poškození vozidla v rámci dvou nebo více škodných událostí, se tato poškození posuzují z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť. Výjimku tvoří odcizení části vozidla, škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) způsobené nesprávnou obsluhou (př.: natankování špatného paliva, střešní zahrádka, řetězy, nadměrné opotřebení vozu apod.) výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou phm. Omezení odpovědnosti se dále nevztahuje na škody způsobené vážných porušením pravidel silničního provozu (jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, zapůjčení vozidla třetí osobě, řízní bez řidičského průkazu nebo v době odebrání ř.p., jízdy na červenou, nepovoleného užívání vozu, ponechání cenných věcí ve voze, použití vozidla k trestné činnosti nebo jiné činnosti, než ke které je určeno, způsobením škody na jiném vozidle autopůjčovny, na vozidle rodinného příslušníka, nepředáním vozidla osobně atd.). V případě, že nájemce nebude o vzniklé škodě neprodleně informovat pronajímatele nebo nevyplní pravdivě a úplně nehodový protokol, hradí škodu v plném rozsahu. Pronajímatel není povinen předkládat při nárokování škody nebo spoluúčasti účetnictví ani jeho část a prokazovat výši škody. Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce. Uloží-li správní orgán pronajímateli dle §125f a následně zákona č. 361/2000 Sb. Pokutu za správní delikt pro porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a povinnost nahradit náklady správního řízení s tím souvisejícího, je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu a to ve výši pokuty a náhrady nákladů správního řízení uloženým správním orgánem. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku, maximálně však do 14 ti dnů od vzniku pokuty.

6.Nehoda, poškození a odcizení vozidla V případě dopravní nehody, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) je nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila. Zároveň je povinen neprodleně informovat pronajímatele a řídit se dále jeho pokyny. V případě jakékoliv škodní události je nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Nehodový protokol“, který obdrží s doklady k pronajatému vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události, místo, kde se vozidlo nachází a zajistit, aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu a škodní události, včetně vyplněného formuláře „Nehodový protokol“ byly neprodleně předány pronajímateli. Nájemce je povinen policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. V případě, že nájemce nebude o vzniklé škodě neprodleně informovat pronajímatele, hradí škodu v plném rozsahu. Pronajímatel nenese odpovědnost za náklady na lékařské ošetření, náklady na léčení, převoz, úhrady za úraz nájemce a dalších osob v pronajatém vozidle nutné k provedení v případě nehody.

  1. Vrácení vozidla

Nájemce se zavazuje pronajímateli, že vozidlo vrátí v den a hodinu ukončení této smlouvy a to v místě vrácení, které se sjednává při podpisu smlouvy a pronajímatel se zavazuje nájemci vozidlo převzít. Při nedodržení termínu vrácení vozidla je dále pronajímatel oprávněn účtovat nájemci pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby za každý započatý den po dohodnutém termínu vrácení plus pokuta až 10.000Kč. Nájemce předá  pronajímateli spolu s vozidle všechny doklady, které převzal. V případě poškození nebo ztráty dokladů od vozidla, (OTP, doklad o zákonném pojištěné atd.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 2.000Kč. Ztráta klíče bude účtována dle reálných nákladů. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu, v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje pokutu viz ceník. Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva viz ceník. Za nepovolený výjezd do zahraničí bude účtován poplatek za výjezd do zahraničí plus pokuta 5.000Kč. Při přenechání užívání najatého dopravního prostředku jiné osobě bez písemného souhlasu pronajímatele, zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 5.000Kč.¨

8.Ostatní Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu sídla společnosti, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivňovat řádné plnění závazků z této smlouvy vyplývajících. Nájemce souhlasí s tím, by údaje z této nájemní smlouvy byly zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele. V případě uvedení neplatné adresy, popřípadě nenahlášení změny adresy, může pronajímatel účtovat pokutu 5.000Kč. Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se sjednanými podmínky anebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu, nebo kterým pronajímateli hrozí značná škoda, má pronajímatel právo nájemní smlouvu vypovědět a tato výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi nájemci. Nájemce a pronajímatel se pro vyloučení pochybností dohodli, že doručení platebního dokladu se rozumí jeho převzetí nájemcem, odeslání na emailovou adresu nájemce anebo odeslání na adresu nájemce podle toho, který den nastane dříve. Za doručenou je považována i nepřevzatá zásilka. V případě nemožnosti doručení z důvodu na straně adresáta, výpověď nabývá účinností třetí pracovní den po odeslání. Nájemce je povinen v takovém případě předat vůz v provozovně pronajímatele nebo na dohodnuté adrese. Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu rovněž v případě, že nájemce neplatí nájemné v dohodnutých částkách a termínech. V případě jakékoliv události jako je např. dopravní nehoda, porucha či jiná nouzová situace se nájemce neprodleně obrátí na pronajímatele na uvedených telefonních číslech. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré spory, které by vznikly z nájemní smlouvy a v souvislosti s ní, budou dořešeny především dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody, mohou obě strany využít práva na soudní ochranu. Když pro soudní řízení strany této smlouvy výslovně dohodly, že se Smlouva řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů ČR, zejména pak zákonem č.89/2012Sb. Občanský zákoník (§1843 1k a §1843 11 občanského soudního řádu (1) podnikatel v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělí spotřebiteli v textové podobě alespoň k) údaj o smluvní doložce a rozhodném právu a o příslušnosti soudu v případě sporu ze smlouvy l) údaj o jazyku nebo jazycích, ve kterých bude podnikatel se spotřebitelem jednat za trvání závazku a ve kterých poskytne spotřebiteli smluvní podmínky a další údaje). Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně a místně příslušnými jsou soudy v ČR. Akceptací těchto podmínek je pak jako soud prvého stupně sjednán Obvodní soud pro Prahu, respektive Městský soud v Praze. Smlouva je vyhotovena v českém případně anglickém jazyce a v případě vzájemných rozporů bude postupováno podle české verze. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2019 Podpis nájemce     Provozovatel: IČ 01079883, Milan Pecuch, sídlo Stavěšice 175, 69638

Naše webová adresa je: https://flexirentcar.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme? Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Cookies Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku. Jak dlouho uchováváme vaše údaje? Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat. Jaká máte práva? Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Kam posíláme vaše data? Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí. Jak chráníme vaše osobní údaje? Náš web máme zabezpečen standardními procesy pro neoprávněné vniknutí. GDPR: PŘEHLED OCHRANY SOUKROMÍ Tento web používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout nejlepší uživatelskou zkušenost. Informace o souborech cookie jsou uloženy ve vašem prohlížeči a provádějí funkce, jako je rozpoznávání vás při návratu na naše webové stránky a pomáhání našemu týmu porozumět, které části webu považujete za zajímavé a užitečné. Všechna nastavení cookies můžete upravit tak, že přejdete na záložky na levé straně.

Pokud máte jakýkoli dotaz k ceně vozidel, dotaz k našim vozům k zapůjčení nebo máte problém na cestě, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle nebo emailem. Pro dotazy,nabídky a ceny vozů nás prosím kontaktujte každý den od 8:00 do 22:00 včetně víkendů. Pro případné problémy na cestách jsme tu online 24h denně.

+420 723 058 655

rezervace@flexirentcar.cz

Užijte si jízdu s námi FLEXI-RENTcar.cz !!

Lídé u nás také hledají: autopůjčovna Praha, půjčovna aut Praha, půjčovny aut Praha, nejlevnější autopůjčovna Praha, půjčení auta Praha, autopůjčovna Praha 10, nej autopůjčovna Praha, levná autopůjčovna Praha a další